Generalforsamling 2019MC Turklubben Logo

MC-Turklubben afholder generalforsamlingstræf 24-26 maj 2019.

Sted: Druestrupvej 1, 4632 Bjæverskov N55.427858, E12.058909
Pladsen åbner fredag kl. 16:00

I forbindelse med Generalforsamlingstræffet er der mulighed for spisning fredag aften til en pris af kr. 50,-.
Bindende tilmelding til spisningen skal ske på telefon 29897006 eller mail johan@turklubben.dk senest søndag den 19.maj 2019.
Tilmelding til spisning kan ikke foretages via Facebook!

GENERALFORSAMLINGEN STARTER LØRDAG KL. 11:00.

Frokost lørdag for egen betaling.
Under træffet kan der betales med MobilePay eller kontant.


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Virago MC Club Danmark

lørdag d. 25. maj 2019 kl. 11:00

hos Turklubben
Druestrupvej 1
Druestrup
4632 Bjæverskov
(N55.427922, E12.058845)


Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent, referent samt to stemmetællere
  2. Formandens beretning og godkendelse
  3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af formand
  7. Valg af to revisorer
  8. Eventuelt

Vær opmærksom på at der ikke bliver omdelt kopier af vedtægter og regnskab på generalforsamlingen.

Vi ses i Druestrup!


Indkomne forslag til generalforsamling 2019

Bestyrelsen har stillet følgende ændringsforslag til vedtægterne: (ændringer er skrevet med rødt):

§2 Landsforeningens formål

Stk. 2 (UDGÅR)

Udover at varetage medlemmernes fælles interesse for Viragoen udgiver foreningen også medlemsbladet "Virago News", hvis muligt..

§4 Generalforsamling

Stk. 8

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hånde senest 1. marts. Rettidigt indkomne forslag skal bringes i sidste "Virago News" inden generalforsamlingen, hvis muligt og skal sammen med indkaldelsen offentliggøres på hjemmesiden senest 14 dage før afholdelse.

ændres til

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hånde senest 1. marts. Rettidigt indkomne forslag skal sammen med indkaldelsen offentliggøres på hjemmesiden senest 14 dage før afholdelse.

§8 Økonomi

Stk. 9

Foreningens reviderede regnskab offentliggøres i det nummer af "News", der udkommer inden generalforsamlingen og offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse, offentliggøres bestyrelsens beretning samt referat af generalforsamlingen, ligeledes på foreningens hjemmeside.

ændres til

Foreningens reviderede regnskab offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse, offentliggøres bestyrelsens beretning samt referat af generalforsamlingen, ligeledes på foreningens hjemmeside.


Regnskab 2018


Tekst (Konto) 2018 2017
 
Indtægter  
Kontingenter 55.075 71.175
Annoncer 0 2.475
Sponsorer 1.462 1.801
 

Indtægter i alt 56.537 75.451
 
Udgifter  
News 7.632 15.244
Forsendelse News 8.956 18.305
Kørsel Redaktion 0 654
Redaktion 0 3.700
Kørsel/adm. WEB 0 7.400
Hjemmeside 556 3.810
Ord. generalforsamling 13.540 21.920
Medlemsarrangementer 9.000 7.368
Internationalt Træf 77.865 2.500
MC Jubilæum 0 -900
Reklame udstilling 2.350 3.000
Præmier/Gaver 1.434 168
Bestyrelsesmøder 0 230
Rejseudgifter 2.612 301
Salær kasserer 3.000 0
Telefon 456 465
Kontorartikler 292 1.708
Kontingentopkrævning 2.425 3.261
Porto 84 384
Gebyrer 90 0
Småanskaffelser 1.827 899
 

Udgifter i alt 132.122 91.321
 

Resultat af drift -75.585 -15.870
Afskrivninger 0 11.987
 

Resultat før renter -75.585 -27.857
Renteindtægter 8 550
 

Årets resultat -75.576 -27.306

 
Aktiver  
Bank/Giro 14.268 23.019
Aftalekonto 0 32.470
Aftalekonto Højrente 101.931 130.922
Andelskapital 0 803
Forudbetalte omkostninger 0 2.000
Tilgodehavender 37.500 51.850
 

Aktiver i alt 153.699 241.065

 
Passiver  
Kontingenter næste år 50.825 59.925
Kontingenter NYE næste år 425 425
Skyldige 3.310 6.000
 
Egenkapital primo 174.715 202.022
Årets resultat -75.576 -27.306
 

Egenkapital ultimo 99.139 174.715
 

Passiver i alt 153.699 241.065