Generalforsamling 2018Generalforsamlings Flyer

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Virago MC Club Danmark

lørdag d. 26. maj 2018 kl. 11:00

hos Djurs CMC
Sognevejen 21
Nødager
8560 Kolind
(N56.339790, E10.630909)


Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent, referent samt to stemmetællere
  2. Formandens beretning og godkendelse
  3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af formand
  7. Valg af to revisorer
  8. Eventuelt

Vær opmærksom på at der ikke bliver omdelt kopier af vedtægter og regnskab på generalforsamlingen.

Vi ses i Nødager!


Indkomne forslag til generalforsamling 2018

Bestyrelsen har stillet følgende ændringsforslag til vedtægterne: (ændringer er skrevet med rødt):

§4 Generalforsamling

Stk. 3

Der indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen offentliggøres på hjemmesiden..

Stk. 8

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts. Rettidigt indkomne forslag skal bringrs i sidste "Virago News" inden generalforsamlingen , hvis muligt og skal sammen med indkaldelsen offentliggøres på hjemmesiden senest 14 dage før afholdelse..

§7 Bestyrelsen

Stk. 7 (UDGÅR)

Bestyrelsesmedlemmer sidder perioden ud, hvis han/hun flytter ud af region han/hun repræsenterer..

§8 Økonomi

Stk. 10 (UDGÅR)

Foreningens godkendte regnskab, bestyrelsens beretning og generalforsamlingens referat offentliggøres i førstkommende udgave af Virago News efter generalforsamlingens afholdelse..


Regnskab 2017


Tekst (Konto) 2017 2016
 
Indtægter  
Kontingenter 71.175 76.550
Annoncer 2.475 2.475
Sponsorer 1.801 1.993
 

Indtægter i alt 75.451 81.018
 
Udgifter  
News 15.244 15.258
Forsendelse News 18.305 19.449
Kørsel Redaktion 654 0
Redaktion 3.700 3.700
Kørsel/adm. WEB 7.400 7.400
Hjemmeside 3.810 702
Ord. generalforsamling 21.920 24.495
Medlemsarrangementer 7.368 0
Internationalt Træf 2.500 1.272
MC Jubilæum -900 0
Reklame udstilling 3.000 3.000
Præmier/Gaver 168 821
Bestyrelsesmøder 230 655
Rejseudgifter 301 3.248
Telefon 465 481
Kontorartikler 1.708 0
Kontingentopkrævning 3.261 2.497
Porto 384 3
Gebyrer 0 80
Småanskaffelser 899 1.696
 

Udgifter i alt 91.321 83.859
 

Resultat af drift -15.870 -2.841
Afskrivninger 11.987 0
 

Resultat før renter -27.857 -2.841
Renteindtægter 550 2.134
 

Årets resultat -27.306 -706

 
Aktiver  
Cigarkassen 0 1.807
Bank/Giro 23.019 20.561
Aftalekonto 32.470 52.449
Aftalekonto Højrente 130.922 130.422
Andelskapital 803 803
Forudbetalte omkostninger 2.000 2.141
Tilgodehavender 51.850 58.800
Inventar værdi 0 11.987
 

Aktiver i alt 241.065 278.971

 
Passiver  
Kontingenter næste år 59.925 75.950
Kontingenter NYE næste år 425 425
Skyldige 6.000 573
 
Egenkapital primo 202.022 202.729
Årets resultat -27.306 -706
 

Egenkapital ultimo 174.715 202.022
 

Passiver i alt 241.065 278.971

gixmo.dk
Valid XHTML 1.0 Valid CSS!