Generalforsamling 2016Djurs CMC afholder generalforsamlingstræf 27-29 maj 2016

Sted: Sognevejen 21, 8560 Kolind

Pladsen åbner fredag kl. 18:00
Der vil være noget at spise fredag kl. 19:00-20:30 for egen betaling
Live band fredag aften
Morgenmad lørdag kl. 08:00-10:30
GENERALFORSAMLINGEN STARTER LØRDAG KL. 11:00
Frokost lørdag kl. 13:30-15:00 for egen betaling
Aftensmad lørdag kl. 19:00
Morgenmad søndag kl. 08:00-10:30
Pladsen forlades søndag kl. 12:00


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Virago MC Club Danmark

lørdag d. 28. maj 2016 kl. 11:00

hos Djurs CMC
Sognevejen 21
8560 Kolind
(N56.339790, E10.630909)


Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent, referent samt to stemmetællere
  2. Formandens beretning og godkendelse
  3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af formand
  7. Valg af to revisorer
  8. Eventuelt

Vær opmærksom på at der ikke bliver omdelt kopier af vedtægter og regnskab på generalforsamlingen.

Vi ses i Nødager Mark!


Indkomne forslag til generalforsamling 2016

Bestyrelsen har stillet følgende ændringsforslag til vedtægterne: Tilføjelse til §6 Landsforeningens ledelse og rettelse i §7 Bestyrelsen (ændringer er skrevet med rødt):

§6 Landsforeningens ledelse

Stk. 1

Landsforeningens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 5 stemmeberettigede medlemmer. Valget foregår på følgende måde: De fremmødte vælger deres bestyrelsesmedlemmer blandt de opstillede , under hensyntagen til, at der til enhver tid kun kan være 2 repræsentanter fra samme lokalklub.

§7 Bestyrelsen

Stk. 7 UDGÅR

Bestyrelsesmedlemmer sidder perioden ud, hvis han/hun flytter ud af region han/hun repræsenterer.

Chefen (1683) har stillet følgende ændringsforslag til vedtægterne: Tilføjelse/rettelse til §8 økonomi (ændringer er skrevet med rødt):

§8 Økonomi

Stk. 9

Foreningens reviderede regnskab offentligtgøres i det nummer af News, der udkommer inden generalforsamlingen og offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse, offentliggøres bestyrelsens beretning samt referat af generalforsamlingen, ligeledes på foreningens hjemmeside.

Stk. 10

Foreningens godkendte regnskab, Bestyrelsens beretning og generalforsamlingens referat offentliggøres i førstkommende udgave af Virago News efter generalforsamlingens afholdelse.


Regnskab 2015


Tekst (Konto) 2015 2014
 
Indtægter  
Kontingenter 83.700 96.175
Annoncer 3.750 3.750
Sponsorer 1.968 2.944
Diverse indtægter 175 625
 

Indtægter i alt 89.593 103.494
 
Udgifter  
News 15.902 12.462
Forsendelse News 21.708 11.047
Kørsel Redaktion 766 1.223
Redaktion 5.200 4.275
Kørsel/adm. WEB 3.700 3.700
Hjemmeside 426 393
Ord. generalforsamling 21.722 22.255
Medlemsarrangementer 4.726 7.817
MC Jubilæum 42.753 0
Reklame udstilling 10.258 5.250
Præmier/Gaver 674 0
Bestyrelsesmøder 1.330 1.045
Rejseudgifter 5.596 8.657
Revisor 0 1.300
Telefon 209 84
Kontorartikler 2.472 2.562
Kontingentopkrævning 3.152 5.301
Porto 280 600
Gebyrer 215 0
Småanskaffelser 0 2.609
 

Udgifter i alt 141.095 90.585
 

Resultat af drift -51.501 12.909
 

Resultat før renter -51.501 12.909
Renteindtægter 3.013 2.903
 

Årets resultat -48.488 15.813

 
Aktiver  
Cigarkassen 700 26.102
Bank/Giro 24.955 17.830
Aftalekonto 57.246 78.317
Aftalekonto Højrente 128.499 126.165
Andelskapital 743 0
Forudbetalte omkostninger 2.497 11.239
Tilgodehavender 57.575 66.150
Inventar værdi 11.987 11.987
 

Aktiver i alt 284.204 337.792

 
Passiver  
Kontingenter næste år 80.400 84.900
Kontingenter NYE næste år 425 375
Skyldige 650 1.300
 
Egenkapital primo 251.217 234.586
Årets resultat -48.488 16.631
 

Egenkapital ultimo 202.729 251.217
 

Passiver i alt 284.204 337.792

gixmo.dk
Valid XHTML 1.0 Valid CSS!